Falten per tancar:

Bases legals del sorteig

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG

 

L’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, en endavant DinàmiG, amb domicili al carrer Tomàs de Lorenzana, 15 a Olot i número identificatiu P-1700098E, organitza amb finalitat promocional el sorteig (en endavant “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’internet, exclusiu per a usuaris majors d’edat d’acord amb allò disposat a l’apartat de condicions de participació.2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

 

La Promoció s’iniciarà el dia 15 de maig de 2020 i acabarà el 16 de maig de 2020.3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 

Els requisits d participació seran els següents:

  • Ser major d’edat.
  • Només podran participar aquells qui es registrin a la pàgina web www.olot.shopping
  • Les dades personals amb les que els participants emplenin el formulari d’inscripció hauran de ser dades verdaderes. 
  • Els Participants només podran inscriure’s una vegada en la present promoció.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

 

S’escolliran 10 guanyadors mitjançant un sorteig del llistat de registrats per a aquesta finalitat el dia 20 de maig de 2020.

 

La selecció dels guanyadors i suplents es realitzarà de manera aleatòria a través de la plataforma Easypromos. Easypromos es una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat dels quals és inalterable per l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

 

Els guanyadors obtindran com a premi: 1 val valorat en 50€ per a gastar en els restaurants d’Olot que formen part de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.

 

5.- LIMITACIONS

 

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades pels participants no fossin vàlides, la seva participació es consideraria nul·la i quedaran automàticament excloses de la Promoció, perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

 

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Les treballadores per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a DinàmiG (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directa o indirectament en la seva preparació (agència, proveïdors, etc.).

 

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

 

DinàmiG es reserva el dret, si ho creu necessari i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

 

Aniran a compte i càrrec del guanyador qualsecol càrrega fiscal o tributaria que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altre despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per DinàmiG en les presents Bases Legals.

 

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. DinàmiG es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

 

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar els drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneri els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants. 

 

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de la utilització que en faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que pugessin patir els Participants, guanyador o tercers.

 

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no es pogués realitzar, bé per frau detectat en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota control de DinàmiG i que afecti al normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret de cancel·lar, modificar, o suspendre el mateix, incloent la pàgina web de participació.8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és l’Ajuntament d’Olot, amb domicili a C. Bisbe Guillamet, 10, Olot i número d’identificació P1712100E.

 

L’Ajuntament d’Olot es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

 

Amb conformitat amb el que s’ha establert en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consisteix que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Olot per tramitar la participació en el concurs i per comunicar-li el premi en cas que resulti Guanyador. 

 

L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a la següents finalitats:

  • Promocionar i informar sobre les activitats relacionades amb la campanya Olot.Shopping.
  • Efectuar un sorteig.

 

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades son verdaderes i es fan responsables de comunicar a l’Ajuntament d’Olot, qualsevol modificació de les mateixes. L’Ajuntament d’Olot es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-ne responsabilitzar a l’Ajuntament d’Olot de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

 

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, això com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d’email atencioalciutada@olot.cat indicant, el motiu de la seva petició.

 

Els participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Ajuntament d’Olot, Carrer Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot.

 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el que tingui una residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tracta de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.

 

L’Autoritat de Control davant la que s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

 

9.- CANVIS

 

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en el Promoció.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes bases legals es regiran en conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Olot.

Ports gratuïts a la Garrotxa   -  Ports 6€ a la resta de Catalunya.

crossmenu